Horizont událostíHorizont událostí / Event Horizon

Kamila Ženatá

Kurátorka projektu Caroline Krzyszton

Venuše ve Švehlovce 4.—15. ledna 2016

Východiskem pro vznik celé vizuálně-konceptuální trilogie je existence skupiny žen různého věku a sociálního postavení, které v průběhu tří let pracují v sebepoznávacím procesu v ateliéru Kamily Ženaté a zabývají se individuální a sociální pamětí, vztahovými situacemi, nevědomým nastavením k životu a hodnotám. Zkoumají a zakoušejí strach z blízkosti, nemožnost svobodné komunikace a směřují tak k dosažení vnitřní nezávislosti.
Celý projekt je svědectvím postupně se odvíjejícího procesu, což z něj činí unikátní událost, jež odkrývá skrytá, nevědomá, a o to záludnější území lidské psychiky. Výsledkem celé spolupráce je záznam proměny prostřednictvím autentických zpráv, které jsou vysílány z uzavřeného chráněného území do veřejného prostoru.
Během tříletého procesu sledujeme vnitřní proměnu žen, jež se stávají uvědomělejšími a svobodnějšími a chápou „vzájemnost“ jako vyšší formu prožitku lidské existence.

Druhá část Horizontu událostí se zastavuje ve fázi bezmoci.
V prostoru se střetávají představy, očekávání, emoce a touhy skupiny žen. Vytvářejí společné pole siločar a energií, které však nelze vnímat jako cesty k pochopení a souhlasu. Paradoxně se stávají nitěmi pavučiny, jíž jsou ženy obmotávány a znehybňovány. Nemožnost pohybu a nemožnost domluvy. Hlasy, které nikdo neslyší. Kdo touží po blízkosti? Kdo je sám? Kdo je závislý na své nezávislosti? Kdo se bojí zranění, a sám přitom rány rozdává? Otázky, na které nikdo neodpovídá.

Event HorizonHorizont událostí / Event Horizon

Kamila Ženatá

Project Curator: Caroline Krzyszton

Venuše ve Švehlovce Theatre, January 4th to 15th, 2016

The basis for the emergence of this visually-conceptual trilogy is the existence of a group of women of different ages and social background who for the duration of three-years work on a self-reflecting process in Kamila Ženata’s studio. Here they deal with individual and social memory, relationship situations, unconscious setting towards life and values. They examine and experience the fear of closeness and the impossibly of free communication, finally aiming at attaining inner independence.

The whole project presents a testimony to this gradually unfolding process which makes it a unique event, uncovering the hidden, unconscious and therefore all the more insidious spheres of the human psyche. As a result of this cooperation a record of the transformation is formed via authentic messages which are being sent from the enclosed protected environment of the group into the public space. During the three- years’ process we can follow the inner transformation of these women who gradually become more conscious and liberated, and they begin to understand “mutuality” as a higher form of experiencing the human existence.

The second part of Event Horizon concentrates on the phase of helplessness.

In this given space, the ideas, expectations, emotions and desires of a group of women collide. These co-create a shared field of force lines and energies which, however, cannot be understood as ways towards approval and consent. Paradoxically, they turn into spider-web threads, binding up and immobilising the women. An impossibility of movement, and impossibility of agreement. Voices nobody hears. Who desires closeness? Who is alone? Who is dependent on their independence? Who is afraid of getting hurt, while actively hurting others? Questions nobody answers.

Horizont událostí / Event Horizon