HORIZONT UDÁLOSTÍ (FINÁLE)Kamila Ženatá

a hosté

Horizont událostí (finále) / Event Horizon (Finale)
DOX, Praha, 1.6. – 11.9. 2017

„Klíčovými tématy projektu Kamily Ženaté Horizont událostí jsou ztráta schopnosti vytvářet vztahy, uvěznění v kleci vlastní mysli a absence úcty k přírodě, světu a univerzálnímu zdroji života. Svévole je vydávána za svobodu, narcismus za normu – a toto pokřivené sebepojetí válcuje mezilidské vztahy i celou planetu.“

Milan Ohnisko, kurátor výstavy

Horizont událostí je na české výtvarné scéně zcela jedinečným projektem jak svým zaměřením, tak délkou trvání. Kamila Ženatá iniciovala živý proces – experiment, jehož smyslem bylo vydat zprávu o vnitřních dějích, které vytvářejí psychickou realitu člověka v podmínkách tekutého času globalizovaného konzumerismu.

V září 2014 začala pracovat v Kamilině ateliéru skupina sedmi žen, jež přijaly její nabídku a rozhodly se podstoupit skupinovou sebepoznávací zkušenost, během které popisovaly své dětství, znovuprožívaly a mapovaly systémy, v nichž byly vychovány, sdílely své příběhy, vyprávěly sny, přibližovaly se k sobě navzájem, či od sebe naopak utíkaly… Urazily dlouhou pouť, z níž po celou dobu odvážně poskytovaly svá niterná svědectví. Tak byly položeny základní kameny předchozích dvou částí projektu Horizont událostí, které se odehrály nejdříve v prostorách Karlin Studios (2015) a následně v centru pro současné alternativní divadlo Venuše ve Švehlovce (2016).

Část třetí – finále – je vyvrcholením celého projektu, k jehož realizaci přizvala Kamila Ženatá i další umělce: Danielu Baráčkovou, Jakuba Grosze, Lenku Januškovou, Šárku Koudelovou, Lenku Lagronovou, Milana Ohniska, Michala Pěchoučka, Janka Rouse, Jiřího Vyskočila a Kateřinu Závodovou.

EVENT HORIZON (FINAL)Kamila Ženatá

and guests

Event Horizon (Finale)
DOX, Prague, 1.6. – 11.9. 2017

“The key themes of Kamila Ženatá’s project Event Horizon are the loss of the ability to enter into relationships, imprisonment in the cage of one’s own mind, and the absence of respect for nature, the world, and the universal source of life. Willfulness is passed off as freedom, narcissism as the norm – and this distorted self-image is crushing human relationships and the entire planet.”
Milan Ohnisko, exhibition curator

Event Horizon is a unique project on the Czech art scene, both in its focus and its duration. Kamila Ženatá initiated a living processan experiment whose objective is to report on the internal events that create one’s mental reality in the liquid time of globalized consumerism.

In 2014 a group of seven women accepted Kamila Ženatá’s offer. They decided to undergo a group experience in self-discovery and began working in her studio. During this time they described their childhood, relived and charted out systems in which they had been raised, shared their narratives, described dreams, grew close to each other or on the contrary fled each other… They underwent a long pilgrimage during which they courageously provided their inner testimonies. Thus the cornerstones of the previous two parts of the Event Horizon project were laid, which took place first in Karlín Studios (2015) and then in the Venuše ve Švehlovce centre for contemporary alternative theatre (2016).

Part three – the Finale – is the culmination of the entire project, to which Kamila Ženatá also invited other artists: Daniela Baráčková, Jakub Grosz, Lenka Janušková, Šárka Koudelová, Lenka Lagronová, Milan Ohnisko, Michal Pěchouček, Janek Rous, Jiří Vyskočil, and Kateřina Závodová.

HORIZONT UDÁLOSTÍ (FINÁLE), DOX, Praha, 2017 / EVENT HORIZON (FINAL), DOX, Prague, 2017