PICK UP YOUR PHONE / audiovizuální instalaceKamila Ženatá – Pick Up Your Phone
Komunikační prostor Školská 28, Praha

8. března 5. dubna 2011

kurátorka: Silvie Šeborová

Výstavní prostor je rozdělen do dvou vzájemně propojených částí. Jedna zůstává téměř prázdná, je v ní umístěn pouze chvílemi zvonící telefonní přístroj. Druhá má podobu scénografická realizace, kde pracuje se střídáním světla a tmy,  doplněném videoprojekcemi,  znějícími hlasy a  sítí, použitou zde jako mnohovrstevnatý symbol. Může být interpretována jako metafora lidské paměti, jako síť mezilidských vztahů, nebo jako obraz pavoučí síťě, do níž hmyz loví svou oběť (v tomto kontextu lze mluvit o podobenství člověka, polapeného ve svém vlastním světě). Jedna z nejdůležitějších interpretačních rovin se však vztahuje k obrazu komunikační sítě. Pick up Your Phone zřetelně odkazuje na odtažitost medializovaného kontaktu, zprostředkovaného elektronickými komunikačními sítěmi a na naši rostoucí neochotu setkávat se v reálném světě. Autorka v této souvislosti mluví o „virtuální realitě, kterou nelze žít“.

Při zkoumání paměti se dostávame do složitých a spletitých síti vztahů, emočních zápisů, asociací a událostí, které byly kdysi realné či jako reálné prožívané, zapsaly se hluboko do našeho podvědomí a vytváří v něm neviditelnou matrix na základě které jsme jedině schopni se dále vztahovat. Vzhledem k tomu, že naše vztahové vazby přestaly být utvářeny na principu toho, čemu by se zjednodušeně mohlo říkat “láska”, respektivě ti, kteří se k nám v našem dětství vztahovali, již sami vycházeli ze svých různě rozštěpených matrix, nemohli naplnit naše vztahové potřeby, aniž by nevznikala prázdná místa. Ta prázdná místa, po nedostatečné a nebo prázdné “lásce” jsou jako hlad, který svírá. To, prázdno, které zůstalo uprostřed našeho vnitřního světa, je tím prázdnem, které zaplňují drogy všehomožného charakteru. Láska byla vyměněna za závislost.

Uvíznul v sítí vztahů, zajatec ve svém vnitřním světě, touha, která nelze naplnit v žádné síti, virtuální realita, která nelze žít.

PICK UP YOUR PHONE / audiovisual installationKamila Ženatá – Pick Up Your Phone
Školská 28 Communication Space, Prague

March 8th– April 5th 2011

curator: Silvie Šeborová

The exhibition space is divided into two interconnected parts. One of them is nearly empty, with just an occasionally ringing telephone apparatus. The other is set as a scene working with alternating light and darkness, combined with video projections, sounding voices and a network used as a multilayer symbol here. The network may be rendered as a metaphor of human memory, as a network of human relationships, or as a spider ´s web used by the insect to catch his prey (in this context this may represent a parable of man caught in his own world). One of the most important interpretation levels however relates to the image of a communication network. Pick up Your Phone clearly refers to the detachment of medial contact mediated by electronic communication networks and our increasing unwillingness to meet in the real world. The authoress in this connection speaks about the “virtual reality which cannot be lived”.

When studying the memory you come across complex and intriguing webs of relations, emotional records, associations and events, once real or perceived as real and writ deep in our subconscious brain layer creating an invisible matrix on the basis of which we are only able to relate. As our relationship bonds are no longer based on the principle with the simplified name “love”, or in other words those who related to us in our childhood themselves based their relationships on their own variously split matrices and were unable to meet our relational needs, with the result of many an empty place in our minds and hearts. The empty places resulting from insufficient and/or empty “love” are like hunger gripping us firmly. The empty place in the middle of our inner world is the empty place filled with drugs of all kinds. Affection has been replaced with addiction.

He was caught in a web of relations, a captive in his inner world, with a longing that cannot be fulfilled by any network, the virtual realty that cannot be lived.