ROLL OVER ALL / audiovizuální instalace, obrazy, textKamila Ženatá – Roll Over All / Roll All Over, Lilith

Centrum pro aktuální umění – Galerie Prádelna – Praha, Bohnice /CZ/ –

8. září – 30. října 2011

kurátorka: Silvie Šeborová

Videoinstalace  Roll Over All se odehrává v prázdném charizmatickém prostoru galerie, která se v přeneseném slova smyslu stává mimoprostorovou a mimočasovou veličinou, jejíž smyslová podstata je prázdná. Tak jako lidská mysl zaplňuje svými obsahy prostor „prázdna“ a promítá do něj svoji psychickou realitu, tak i sedmnáct vizuálně zvukových zdrojů postupně zaplňuje prostor na stěnách místnosti příběhem složeným z nevědomých komponentů, jakýchsi stínů, postav archetypálních charakterů, emocí, snových útržků, nadčasových principů, které se pohybují v kruzích. Divák vstupuje do expozice v reálném čase a je přítomným pozorovatelem nabízených obrazových možností, které se odehrávají nezávisle na jeho vůli, ale je i zároveň spolutvůrcem svých prožitků, neboť on sám si určuje úhel pohledu a výsek z odehrávaných dějů, které působí na jeho vnímání. Vlastně je to takové podobenství života, zrozením vstupujeme do již roztočného děje, zahlídneme vždy jen kousek záběru, nikoliv celek, zachytíme útržky dějů, točíme se pouze tak, jak rychle dokážeme a potom z toho děje zase vystoupíme.

Tématická linka jednotlivých videí zobrazuje deset archetypálních charakterů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), které popisují určité symbolické části lidské psyché.

Projekt Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Točí se však nejen lidský život kolem nás, ale i země, planety, celý vesmír.  Cyklus se znovu a znovu opakuje.

Z celého děje vystupuje jako hlavní figura malá holčička. Jeji postava se stala v tomto příběhu ikonou, která je zpracována v animované podobě. Spojuje všechna již zmíněná témata. Tohle děvče je malou Lilith – třináctiminutovým příběhem mezi nevinností a krutostí.

Legendy, pohádky, mýty, jsou tradované příběhy které nesdělují informace, nýbrž vyvolávají prostřednictvím obrazů dojem hlubšího porozumění celku světa nebo nějaké jeho podstatné části v jejich významu pro lidský život. Přesně tak je vytvořený projekt Roll Over All, nelze mu porozumět, je potřeba ho „zažít“. Bůh stvořil z hlíny prvního člověka Adama ale i jeho první ženu Lilith. Adam a Lilith brzy spolu začali bojovat, Lilith byla odmítnuta  a odešla z ráje. Právě Lilithino opuštění ráje je významné. V symbolické rovině se tento čin stal aktem vytěsněním nepohodlných obsahů, možná, že byl tento odchod důsledkem nějakého bláhového vítězství boje o moc. Aktuální téma současnosti.

ROLL OVER ALL / audiovisual installation, paintings, textKamila Ženatá – Roll Over All / Roll All Over, Lilith

Gallery Prádelna – Centrum for Current Art – Prague Bohnice /CZ/ -

Curator: Silvie Šeborová

Video installation Roll Over All is taking place in an empty, charismatic gallery space, in the figurative sense of the word becoming a quantity beyond time and space, sensual nature of which is empty. The same way human mind fills the space of „emptiness“ with its own contents and projects its psychical  reality into it, seventeen visual  and sound sources are filling the space of the walls of the room step by step with a story consisting of unconscious components, some shadows, figures of archetype characters, emotions, dream fragments, atemporal principles; all moving in circles. The audience enter the exhibition in a real time; they are  present and watching the offered choice of images  going on independently on their will;  but they are co-authors of their own experiences at the same time  because they themselves choose  the point of view and a cut-out from the played stories acting upon their perception. Actually it is a parable of life, when being born, we enter a story already being shooted; we can catch just a sight of a part, not a whole, of a take; we catch the snatches of the stories; we are going around as quickly as we are able to; and then we are going to leave the process again.

The thematic line of the individual video recordings depicts ten archetype characters (Wizard, In Love, Empress, High Priest, Pilgrim, Devil, High Priestess, Lilith, The Universe, Death), describing certain symbolic parts of human psyche.

Roll Over All project is a metaphor of life, basic phenomen of which is rotation. It is not just the human life rotating around but also the Earth, the Planets, the whole Universe. The cycle happens again and again.

There is a main character of a little girl appearing in all the story. She has become an icon of it and has been given an animated shape. It connects all of the above mentioned topics. This girl is little Lilith – thirteen minutes of the story between innocence and cruelty.

Legends, fairy tales, and myths are said stories, not telling information but by the means of images arousing an impression of deeper understanding of the world or a fundamental part of it, in their importance to human life. That is exactly the way the project Roll Over All has been made; it is not possible to understand it, it is necessary “to go through”. God had created the first man Adam from clay and  his first wife Lilith, as well. Adam and Lilith had started fighting each other soon. Lilith had been rejected and had left the Eden. It is just Lilith’s leaving which is important. The deed had become an act of displacing uncomfortable contents on a symbolic level. The leaving might have been the consequence of a foolish victory of a power game. Topical theme at the present.